EU project_EuropeAid 135-012-M-ACT-MK

Ваучер Советување (Voucher system of counseling services)
September 26, 2016
Проект Инфо Пулт
October 11, 2016

Подготовка и испорака на обука за вработување во рамки на проектот ““Labour Market Inclusion of Socially Disadvantaged Youth in the Northeast Region”.
Во рамки на овој пакет активност, до 60 млади лица (18-30) со ризик од социјална исклученост (напуштање на училиште, поранешни жртви на дрога или алкохол, млади престапници, млади лица без родители и родителска грижа, млади лица со посебни потреби (блага физичка или ментална попреченост) ќе бидат обезбедени со силни вештини за вработување.
Три 2-месечни обуки за вработување ќе бидат организирани и испорачани.
Обуките за вработување ќе вклучуваат:

  • Развој на наставни програми
  • Идентификација и проценка на потреби на корисниците
  • Испорака на обуки
  • Следење на напредок & одржување на мотивација

Во однос на имплементација, обуките ќе бидат испорачани од страна на надворешни обучувачи. Наставните програми на финалните обуките ќе бидат прилагодени на реалните потреби на секоја група сметајќи ги вештините и фаза на проценка на потреби.

Проектот е кофинансиран од Европска Унија.

eu13