IPA Cross-Border Programme_Project 2007CB16IPO007-2011-2-12

CARDS Programme 2005_Project 05MAC02-02-101
September 26, 2016
IPA Cross-Border Programme_Project 2007CB16IPO007-2012-3-042
September 26, 2016

Име на проектот

Социјално зближување преку инвестиции во човечки ресурси /

Водечки партнери

“Алијанса за регионални и граѓански иницијативи (АРГИ)- фелијала Благоевград“. Република Бугарија

Партнери

Fondacijazarazvojnamaliisrednipretprijatija —Kumanovo,бивша Јубословенска Република Македонија

Преоритетни оски

1:Економски развој и социјално зближување

Зона на интервенција

1.2 Социјално зближување

Времетраење(во месеци)

12

Вкупниот буџет(во €)

82 381,05

Цели на проектот

Општа цел:

“Потикнување на економскиот потенцијал и социјално збижување во прекуграничниот регион Благоевград- Куманово”

Специфични цели:

1. „Подобрување на приспособливостаи мобилноста на работната сила”

2. „Развој на човечки ресурси, преку професионални обуки за квалификација и преквалификација во секторот „Производство”

3.  „Активно вклучување на социјално ранливите групи во процесот на вработување”

3. „Создавање на прекугранична мрежа за соработка, потикнување на иницијативи за образование и вработување”

Активности на проектот

1. “Организациски активности за спроведување на проектот“

2. “Обезбедување на сметководствени услуги и подготовка на Тендерска документација”

3. “Визуелизација и публицитет”

4. „Идетификација на обесхрабрени и неактивни лица во Бугарија и Бивша Југословенска Република Македонија и спроведување на мотивациона обука”

5. “Изготвување „Анализа на потребите во бизнис сектор“Производство” и најдобри  практики во управување на човечките ресурси во секторот”

6. “Спроведување на работилници во Благоевград / Бугарија и Куманово / Бивша Југословенска Република Македонија /”

7. “ Спроведување на обуки за квалификација и преквалификација во сектор “производство“ во двете држави.

8. “Спроведување на Прекуграничен Форум и Трудова берза во Блаоевград”

9. “Финасово и Техничко известување”

Целни групи

Целни групи:

1. Обесхрабрени и неактивни лица / невработени/

2. Луѓе од разични групи, вклучувајќи ги и лицата со посебни потреби

3. Вклучени во сектор “невработени“,

Директни корисници:

1. МСП во сектор “ Призводство”

2. Канцеларии за вработување, посредници при вработување

3.Образовни иституции

Крајни корисници:

1. Населението на општина Благоевград

2. Населението на општина Куманово

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија

eu13 mapa

Превземи Анализа на потребите во секторот за производство и добрите практики во управување со човечки ресурси

pdf