Резиме на проектот

 
 
 
Наслов на проектот

ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА

Водечки партнер

Ќустендил комора за трговија и индустрија, Бугарија

Партнер

Фондација за развој на мали и средни претпријатија, Куманово, Македонија

Специфична цел

2.3 Промовирање на соработката меѓу регионалните учесници во областа на одржливиот туризам

Дејности по проектот
 • A 1 Развивање на прекугранична стратегија за туристичка средина која придонесува за културното наследство, одговорен партнер ПП1, место Ќустендил
 • A 2 Создавање на план за комуникација за промовирање на заедничката туристичка интерпретација и користење на културното наследство, одговорен партнер ПП2, место Североисточен регион
 • A3 Информативен форум и дискусија " Туризам кој придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион - предизвици и можности " во Македонија, одговорен партнер ПП2, место Североисточен регион
 • А4 Семинар "" Активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис "" во Бугарија, Одговорен партнер ПП1, место Ќустендил
 • A5 Привлекување на локалните власти во зајакнувањето на туристичката индустрија, одговорен партнер ПП2, место Ќустендил и Североисточен регион - Признавање и ангажираност од државните и локалните власти за подобрување на средината за развој на туризам кој што придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион преку средби лице во лице.
 • A6 Пилот активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис, одговорен партнер ПП1, место Ќустендил и Североисточен регион - Тематска вечер на бугарската култура во Македонија и македонска културна тематска вечер во Бугарија.
 • A7 Алтернативни алатки за промоција и валоризација на културното наследство во целниот прекуграничен регион, одговорен партнер ПП2, место Ќустендил и Североисточен регион - ќе се создаваат телевизиски спотови, со цел да го претстават заедничкото културно наследство што го нуди прекуграничниот регион.
 • A8 Иновативни алатки за промоција и валоризација на културното наследство во целниот прекуграничен регион, одговорен партнер ПП1, место Ќустендил и Североисточен регион - Развој на виртуелни тури во 10 одделни културни објекти во прекуграничниот регион.
 • A9 Прекугранична конференција во Бугарија, одговорно партнер ПП1, место Ќустендил
Резултати од проектот
 1. Развиена прекугранична стратегија за туристичка средина која придонесува за културното наследство;
 2. Создаден план за комуникација за промовирање на заедничката туристичка интерпретација и користење на културното наследство;
 3. Организирани 3 прекугранични настани фокусирани на развојот и потенцијалот на туризмот, кој придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион;
 4. Реализирани пилот-активности кои придонесуваат за културното наследство во туристичкиот бизнис - организирани се 2 културни тематски вечери;
 5. Развиени алтернативни и иновативни алатки за промоција и валоризација на културното наследство во целниот прекуграничен регион - 2 телевизиски видеа и виртуелни тури во 10 одделни културни објекти во прекуграничниот регион
Главни целни групи
 1. МСП кои работат или се поврзани со туристичката индустрија во целниот прекуграничен регион (хотели и ресторани, итн.);
 2. Туристички агенции кои работат во целниот прекуграничен регион;
 3. Организации / институции кои ги извршуваат своите активности во врска со развојот на туристичката индустрија и / или зачувувањето и одржливото користење на културното наследство;
 4. Локалните власти кои се поврзани со развојот на туристичката индустрија.
Приоритетна оска

Туризам

Времетраење (во месеци)

15

Партнери