Состаноци со локално економски – социјален совет на општина Куманово Презентација на виртуелни тури за развој на туризам извештај и стратегија од проектот 044 _ 2021 i 2022 год