IPA Cross-Border Programme_Project 2007CB16IPO007-2012-3-042

IPA Cross-Border Programme_Project 2007CB16IPO007-2011-2-12
September 26, 2016
Инфо Пулт 2005 – 2015
September 26, 2016

Наслов на проектот

“Лидерство и мотивација – занимање или професија”

Водечки партнер

Фондација за развој на мали и средни претпријатија

Куманово, Поранешна Југословенска Република Македонија

Партнери

Алијанс за регионални и граѓански иницијативи (АРГИ) –

Благоевград

Приоритетна цел

1 Економски развој и социјална кохезија

Област на интервенција

1.2. Социјална кохезија

Времетраење на проектот(во месеци)

12 месеци

Вкупен буџет(во  €)

73.286,33 €

Цели на проектот

Општа цел на проектот:Да го поткрепи територијалното зближување на регионот, конкурентноспособноста и оддржливоста за развој преку поткрепа за соработка, зближување помеѓу луѓето и заедниците, подобрување на квалитетот на животот и ефективно искористување на општите ресурси.

Специфични цели на проектот:

  • Зголемување на знаењата, вештините и професионалните компетенции на раководните кадри во малите и средните претпријатија;
  • Создавање на услови за инкорпорирање и имплементирање на современи европски стандарди за управување со човечки ресурси;
  • Воспоставување на партнерства и создавање на активно взаемнодејствување помеѓу фирмите во регионот;
  • Подобрување на внатрешнатабизнис средина во фирмите.

Проектни активности

1. Активности по управување

2. Разработување на тендер процедури и склучување на договори

3. Разработување на“Анализа и Упатство за инкорпорирање на современите европски стандарди за управување со човечки ресурсиво политика на МСП од прекуграничниот регион”

4. Оддржување  на тркалезна маса“Активно взаемнодејствување – гаранција за успех” во Македонија

5. Оддржување на специјализирана обука (тренинг академија) за менаџери иНRспецијалисти во Македонија.

6. Оддржување на специјализирана обука (тренинг академија) за менаџери иНRспецијалисти во Бугарија.

7. Групни обуки во Македонија

8. Групни обуки во Бугарија

9. Прекуграничен форум на тема“Лидерство и мотивација- занимање или професија”

10. Визуализација и публицитет

11. Извештај по активности

Целни групи

  • Менаџери иHR  професионалци од МСП во Куманово – 10 лица
    • Менаџери иHR  професионалци од МСП во Благоевград – 10 лица
    • Вработени лица (работници на опфатените МСП) – најмалку 100 лица

Овој проект е кофиниансиран од Европска Унија

eu13 mapa

Упатство за вградување на современите европски стандарди за човечки ресурси управата во политиката на малите и средните претпријатија во прекуграничниот регион:

pdf