Самовработување (SELF EMPLOYMENT)

Инфо Пулт 2005 – 2015
September 26, 2016
Ваучер Советување (Voucher system of counseling services)
September 26, 2016

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1Ru07EMBDskfiHyPVZ2GfnRUlBTUeBKNbOEixy9il2DqFT/h07D3CB6DIzu5MZ7/X2piiIAm80uS+uCUVshmHyYYRgnI00O2w8dia40cCQyMTNi0J8gDB59MliozQE7OPsSm77+39eVlzswiLGjSiRh8kbi97fPRoLViM5ZDN+UmnmCd15QLIL8+Efv232D5dnd0L7a7J+vO5doUerv5ZGWdMRB4S16VaClK0Cro4VlRI0lSXjtGVc0IbLttNCtZUuyY9r+XbsSimoKGVNpag4bVQNVAOrBWsbxWq1RFpzkI/PgOMpf9iL6dBlGKbOuOyNL07DkBZEFvs8Gm1sn6258I5jfq94cHfKCOvCUpOs2UkXD5ogTzFlwysuORcNYyzmnb8B2ai2VUgCAAA=

Фондацијата за развој на МСП – Куманово е активно вклучена во Програмата за самовработување од 2007 година и за секоја година се потпишува стандардно договор за согласност од страна на АППРМ, кое што ги определува обврските на потписниците.

Програмата за самовработување обезбедува консултирање и финансиска поддршка, се со цел да се генерираат 950 вработувања на невработени лица кои се способни да работат, односно 950 самовработувања во 900 ново отворени мали бизниси.

Целта на оваа програма е активирање на пазарот на трудот и создавање на работни места со стимулирање на побарувачката, усогласување на понудата и побарувачката на работна рака согласно потребите на пазарот на трудот, подобрување на понудата на работна рака и намалување на сивата економија.

Кандидатите кои се заинтересирани во програмата за самовработување се регистрирани од Агенцијата за вработување на Р. Македонија.

Кога ќе се започне со изборот / пред-скрининг, успешните кандидати добиваат обука за бизнис планирање и управување; достап до финансиските пазари, маркетинг и рекламирање.

После тоа, преку ваучер систем, овластените бизнис консултанти во мрежата на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Р. Македонија (АППРМ), обезбедуваат стручна поддршка на успешните кандидати во развојот на сопствените бизнис идеи во бизнис планови.