Project_CB006.1.31.158_subsidy contract PD-02-29-209

Проект Самовработување – тековен
October 11, 2016
Проект кофинансиран преку Министерство за Економија_ Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч за напредок на глобалниот пазар (2016 – 2017)�
January 11, 2017
Наслов на проектот Бугарско-Македонска меѓугранична соработка за градење на капацитетите за конкурентност и иновативност
Водечки партнер Македонска Академија на Науките и Уметностите
Проектни партнери Фондација за развој на мали и средни претпријатија, Македонија; Бугарска Академија на Науките (БАН); Стопанска и индустриска комора на Ќустендил, Бугарија
Приоритетна оска Конкуретност
Специфична цел 3.1. Подобрување на конкурентноста на регионалните бизниси
Времетраење (во месеци) 15 (18.10.2016 – 17.01.2018)
Вкупен буџет (во евра) 109511,62
Дејности по проектот Целта на проектот е да се зголемат капацитетите
(Ве молиме опишете ги резултатите/бенефитите кои ке бидат постигнати преку проектот)
Целни групи Директна целна група: (1) Компании. (2) Администрација (јавен сектор, училишта, институции кои потпомагаат развој на мали и средни претпријатија). (3) Консултанти, Невладин сектор, и други организации од областа на К&И. Индиректна целна група: (1) медиуми. (2) граѓани од пограничниот регион. (3) Другите региони кои не се предмет на анализа во овој проект (во МК, БГ и СРБ)
(Ве молиме опишете ги резултатите/бенефитите кои ке бидат постигнати преку проектот)