Проект кофинансиран преку Министерство за Економија_ Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч за напредок на глобалниот пазар (2016 – 2017)�

Project_CB006.1.31.158_subsidy contract PD-02-29-209
January 11, 2017
Проект “Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу ГО и социјалното претприемништво” (4SNET)
April 12, 2018

Име на проектот

Жени претприемачи во иновативни и поконкурентни бизниси, клуч за напредок на глобалниот пазар

Изведувач на проектот

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово

Целна група

Целна група

Жени претприемачи од општина Куманово кои имаат оформено сопствен бизнис.

На секоја интерактивна обука е предвидено да има по 16 учесници.

Директни корисници

32 жени претприемачи кои имаат сопствени претпријатија од општина Куманово.

Целно подрачје и локација

Целно подрачје

Североисточниот дел на Р. Македонија

Локација

Општина Куманово

Временски период

4 месеци

Кофинансирање на проект

Министерство за Економија на Република Македонија