Проект ЕКО ДРОН ПАТРОЛА

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ
April 25, 2018
ЈАВЕН ПОВИК за изразување на интерес за вклучување на сите засегнати страни за успешно имплементирање на проектната акција во рамки на проектот
December 15, 2021

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Куманово преку програмaта на ЦИВИКА
МОБИЛИТАС – МАЛИ ГРАНТОВИ – ЦМ-МАК-02, е во фаза на имплементација на проектот “ЕКО
ДРОН ПАТРОЛА (Еко Патрола со безпилотно возило) – Дигитална + Зелена Трансформација “.

Целта на проектот е да се поттикне унапредување на животната средина кај загадување на
воздухот, водите, почвата, јавни зелени површини и ублажување на ефектите од климатските
промени со помош на дигитална трансформација.

Целна група во проектот се локалното население, пред се земјоделците, базнис секторот
(каменоломи) и други засегнати страни од Општина Куманово.

Прочитај повеќе