Projects

October 11, 2016

Проект Самовработување – тековен

Фондацијата за развој на МСП – Куманово е активно вклучена во […]
October 11, 2016

Проект Ваучер Советување

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во период […]
October 11, 2016

Проект Инфо Пулт

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово веќе десет […]
September 26, 2016

EU project_EuropeAid 135-012-M-ACT-MK

Подготовка и испорака на обука за вработување во рамки на проектот […]