parallax background

ИНФОРМИРАЊЕ НА МСП СЕКТОР

 
Организираме информативни сесии за МСП и невработени лица кои планираат да отпочнат сопствен бизнис, информативни сесии на коишто потенцијалните и постојните претприемачи можат да се информираат за отворените можности кои им стојат на располагање
 

Фондацијата пружа информации во делот на:

 • Информации од областа на деловната помош и финансирање;
 • Информации за потенцијална консултанска помош за решавањето на конкретни проблеми во работењето;
 • Информации за можностите за инвестирање во регионот и извозните можности;
 • Информации за вмрежување и бизснис контакти;
 • Информации за партнерски вложувања (Ventur capital);
 • Информации за можности за учество и аплицирање во домашни, странски и меѓугранични проекти;
 • Информации за саеми, трговски мисии, бизнис настани и бизнис форуми во земјата и странство;
 • Информации за потенцијалите на регионот;
 • Информации за новини на домашниот и страниот пазар;
 • Информации во делот на набавка на конкретна опрема од страни пазари;
 • Информации за финансиска помош од ЕУ за претпријатија со иновативни проекти и нови технологии (трансфер на знаења)
 • Информации за можни слободни работни места
 • Други деловни информации и интернет истражувања;