Виртуелни тури

Оваа видео е развиено во рамките на проектот CB006.2.23.044: “Туризам кој придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион Бугарија – Македонија“, проект кофинансиран од страна на Европска Унија преку Интерег- ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Републиките Бугарија и Поранешна Југословенска Република Македонија. Одговорноста за ставовите изразени во видеото ги сноси Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија Куманово, и воопшто не ги одразуваат гледиштата на Европската Унија или Управниот орган на Програмата.

A Culture Heritage _ MK _ CB006.2.23.044

A Culture Heritage _ Long _ MK _ CB006.2.23.044

A Cultural Heritage _ ENG _CB006.2.23.044

A Culture Heritage _ Long _ ENG _ CB006.2.23.044